Privacy Policy

Privacy Policy

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van  Merema.nl te laten werken, (zie meer gedetailleerd hieronder). Merema Transport B.V. Steenweg 5, 9936 BP Farmsum is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar Merema.nl;
 • naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers:
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacy beleid;
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen, afkomstig van zorgvuldig door ons geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van Merema.nl of door u opgegeven voorkeuren
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Cookies

Merema.nl maakt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) Meer informatie over het gebruik van cookies door Merema.nl vindt u hieronder.

Waarom gebruikt Merema.nl cookies?
Webpagina’s hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen.

Hoe gebruikt Merema.nl cookies?
Merema.nl gebruikt verschillende cookies, voor verschillende doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die wij plaatsen en de bijbehorende doeleinden.

 1. technische cookies, om www.Merema.nl aan te kunnen bieden en laten functioneren, om eventueel een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account te detecteren.
 2. functionele cookies, om uw voorkeuren te onthouden.
 3. analyse cookies, om inzicht te hebben in hoe onze bezoekers gebruik maken van (onderdelen van) www.Merema.nl, zodat we de website kunnen verbeteren en de website zo goed mogelijk aansluit bij wat bezoekers interessant en belangrijk vinden.

Hoe lang blijven de cookies van Merema.nl actief?
Merema.nl gebruikt sessie cookies en permanente cookies. De meeste cookies zijn sessiecookies. Dit betekent dat ze automatisch van uw vaste schijf worden verwijderd wanneer u uw sessie beëindigt (dus wanneer u uitlogt of uw webbrowser sluit). De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur, variërend van 90 dagen tot enkele jaren. U kunt de permanente cookies wissen via uw browserinstellingen.

Gebruikt Merema.nl cookies van derde partijen?
Ja, via Merema.nl kunnen door derde partijen cookies worden geplaatst. Het gaat dan om analyse cookies. Partijen mogen niet zonder toestemming van Merema.nl cookies plaatsen. De derde partij die cookies plaatst via Merema.nl voor analyse is Google.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Edge, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Ook kunt u in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren.

Links naar websites van derden

Onze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan derden, waaronder maar niet beperkt tot, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren. Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden ter zake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacy beleid omschreven.

Merema.nl kan berichten die via Merema.nl worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy beleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@merema.nl. Dit privacy beleid is aangepast op 25-06-2018.

Comments are closed.